beat365体育(亚洲VIP入口)-最新App Store官网

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 原代细胞 > Rat/大鼠 > 大鼠肺微血管内皮细胞

大鼠肺微血管内皮细胞

更新时间:2016-05-27

简要描述:

我司是大鼠肺微血管内皮细胞的供应商,提供产品的报价,培养条件以及技术咨询。供应的细胞均为原代、次代或第三代产品,细胞状态良好,饱满,*,周期短,售后及跟踪,细胞售出规定时间内提供免费售后细胞售出规定时间内提供免费售后,欢迎您!

  免费咨询:021-54720761

  发邮件给我们:2881498726@qq.com

目录号产品名称规格价格
CP-R001大鼠肺微血管内皮细胞5×105cells/瓶3580
细胞取自新鲜的组织,按照标准操作流程分离培养,保证不含有HIV、HBV、HCV、支原体、真菌及其他类型的细菌。可接受定制服务。
购买细胞注意事项:
1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象,若有上述现象发生请及时和我们。
2. 仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等。
3. 用75%酒精擦拭细胞瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落,将细胞置于培养箱内静置培养,隔天再取出观察。此时多数细胞均会贴壁,若细胞仍不能贴壁请用台盼蓝染色测定细胞活力,如果证实细胞活力正常,请将细胞离心后用新鲜培养基再次贴壁培养;如果染色结果显示细胞无活力,请拍下照片及时和我们,信息确认后我们为您再免费寄送一次。
4. 请客户用相同条件的培养基用于细胞培养。培养瓶内多余的培养基可收集备用,细胞传代时可以一定比例和客户自备的培养基混合,使细胞逐渐适应培养条件;建议直接购买提供的*培养基。
5. 建议客户收到细胞后前3天各拍几张细胞照片,记录细胞状态,便于和技术部沟通交流。
6. 该细胞只能用于科研,不得用于临床应用。

大鼠肺微血管内皮细胞,我司细胞严格按照ISO质量管理体系对产品质量进行控制,拥有一个独立有序的、能够进行自我调控的结构与功能体系,有相对独立的生命活动,各种组织都是以细胞为基础单位来执行特定的功能。只要具备合适的生存条件,每一个分离的细胞都可以在体外生长繁殖,表现出生命的特征。
培养准备和安装过滤器:
清洗好过滤器,干燥,放入一张孔径0.22μm的微孔滤膜,用布包装好,15磅20 min进行高压灭菌处理。 在超净台内打开过滤器架好,胶管一端接入滤泵再插入待除菌的液体中,出口端胶管深入到已消毒好的瓶子中。用泵过滤,过滤后要检查滤膜是否完好无损。
保存应用及安全性:
保存应用:新鲜细胞,请于收到后放入二氧化碳培养箱内静置2-3小时后再进行实验操作;如是冻存细胞,收到后可放入液氮或-80℃冰箱保存也可进行复苏操作。
安全性:所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护,所有废液及接触过此细胞的器皿需高压灭菌后方能丢弃。收到细胞后,在倒置镜下(是在4X物镜)观察整个细胞生长情况。
到货时间快,状态稳定,的售后服务,提供长期的技术咨询服务!我司提供复苏细胞,冻存细胞,耐药细胞,细胞染色等服务,提供细胞说明书,鉴定报告。
我司其他相关销售产品展示:
Cs-(021)-001692    SV40T转化的人胚肾细胞株/细胞(亚系);293T/17    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001693    SV40T转化的人胚肾细胞株/细胞;293T    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001694    SV-40Z转化肺成纤维细胞株/细胞,WI38/VA13    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001695    SV-40Z转化肺成纤维细胞株/细胞;WI38/VA13    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001696    SV-40Z转化肺成纤维细胞株/细胞WI38VA13细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001697    SV40永生化的人胚肾上皮细胞株/细胞,293T细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001698    SV40转化的非洲绿猴肾细胞株/细胞,COS-1细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001699    SV40转化的非洲绿猴肾细胞株/细胞,COS-7细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001700    SV40转化的非洲绿猴肾细胞株/细胞;COS-1    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001701    SV40转化的非洲绿猴肾细胞株/细胞;COS-7    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001702    SV40转染人成骨细胞株/细胞,hFOB 1.19    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001703    SV40转染人成骨细胞株/细胞;hFOB 1.19    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001704    SV40转染人成骨细胞株/细胞hFOB1.19细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001705    SVEC4-10细胞株/细胞,小鼠淋巴结血管上皮样细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001706    SVP细胞株/细胞,VERO衍生株    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001707    SW 1088[SW-1088; SW1088](人脑星型胶质瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001708    SW 1088[SW-1088;SW1088]细胞株/细胞,人脑星型胶质瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001709    SW 1271 [SW-1271; SW1271](人肺腺癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001710    SW 1271[SW-1271;SW1271]细胞株/细胞,人肺腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001711    SW 13细胞株/细胞,肾上腺皮质瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001712    SW 900 [SW-900; SW900](人肺癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001713    SW 900[SW-900;SW900]细胞株/细胞,人肺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001714    SW038-C2-tk细胞株/细胞,转染了tk基因的SW038-C2细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001715    SW038-C2细胞株/细胞,人脑胶质母细胞株/细胞瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001716    SW116细胞株/细胞,人大肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001717    SW-13(肾上腺皮质腺癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001718    SW1353(骨肉瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001719    SW1353细胞株/细胞,骨肉瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001720    SW1353细胞株/细胞,人骨肉瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001721    SW13细胞株/细胞,人肾上腺皮质瘤    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001722    SW-13细胞株/细胞,人肾上腺皮质腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001723    SW-13细胞株/细胞,肾上腺皮质腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001724    SW1990细胞株/细胞,人胰腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001725    SW480 [SW-480](结肠癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001726    SW480 [SW-480](人结肠癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001727    SW480[SW-480]人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001728    SW480[SW-480]细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001729    SW480细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001730    SW579(人甲状腺癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001731    SW579[SW579;SW-579]人甲状腺鳞癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001732    SW579细胞株/细胞,人甲状腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001733    SW620 [SW-620](人结肠腺癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001734    SW620(结肠癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001735    SW620[SW-620]细胞株/细胞,人结肠腺癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001736    SW620人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001737    SW620细胞株/细胞,结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001738    SW620细胞株/细胞,人结肠癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001739    Sw626细胞株/细胞,人癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001740    swiss鼠胚胎成纤维细胞株/细胞,3T3 swiss细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001741    T/G HA-VSMC(人主动脉血管平滑肌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001742    T/G HA-VSMC细胞株/细胞,人主动脉血管平滑肌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001743    T/G细胞株/细胞,人血管平滑肌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001744    T-24(膀胱变移细胞株/细胞癌)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001745    T24(膀胱移行细胞株/细胞癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001746    T-24人膀胱移行细胞株/细胞癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001747    T-24细胞株/细胞,膀胱变移细胞株/细胞癌    ,规格:    >5×100000cells/瓶

 

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
beat365体育官网

beat365体育官网

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室

版权所有:beat365体育官网  备案号:沪ICP备16026504号-5  总访问量:498329  站点地图  技术支持:智慧城市网  管理登陆

XML 地图