beat365体育(亚洲VIP入口)-最新App Store官网

产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > 原代细胞 > Rat/大鼠 > 大鼠支气管成纤维细胞

大鼠支气管成纤维细胞

更新时间:2016-05-27

简要描述:

我司是大鼠支气管成纤维细胞的供应商,提供产品的报价,培养条件以及技术咨询。供应的细胞均为原代、次代或第三代产品,细胞状态良好,饱满,*,周期短,售后及跟踪,细胞售出规定时间内提供免费售后细胞售出规定时间内提供免费售后,欢迎您!

  免费咨询:021-54720761

  发邮件给我们:2881498726@qq.com

目录号产品名称规格价格
CC-R008大鼠支气管成纤维细胞5×105cells/瓶¥2,580
细胞取自新鲜的组织,按照标准操作流程分离培养,保证不含有HIV、HBV、HCV、支原体、真菌及其他类型的细菌。可接受定制服务。
购买细胞注意事项:
1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象,若有上述现象发生请及时和我们。
2. 仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等。
3. 用75%酒精擦拭细胞瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落,将细胞置于培养箱内静置培养,隔天再取出观察。此时多数细胞均会贴壁,若细胞仍不能贴壁请用台盼蓝染色测定细胞活力,如果证实细胞活力正常,请将细胞离心后用新鲜培养基再次贴壁培养;如果染色结果显示细胞无活力,请拍下照片及时和我们,信息确认后我们为您再免费寄送一次。
4. 请客户用相同条件的培养基用于细胞培养。培养瓶内多余的培养基可收集备用,细胞传代时可以一定比例和客户自备的培养基混合,使细胞逐渐适应培养条件;建议直接购买提供的*培养基。
5. 建议客户收到细胞后前3天各拍几张细胞照片,记录细胞状态,便于和技术部沟通交流。
6. 该细胞只能用于科研,不得用于临床应用。

大鼠支气管成纤维细胞,我司细胞严格按照ISO质量管理体系对产品质量进行控制,拥有一个独立有序的、能够进行自我调控的结构与功能体系,有相对独立的生命活动,各种组织都是以细胞为基础单位来执行特定的功能。只要具备合适的生存条件,每一个分离的细胞都可以在体外生长繁殖,表现出生命的特征。
培养准备和安装过滤器:
清洗好过滤器,干燥,放入一张孔径0.22μm的微孔滤膜,用布包装好,15磅20 min进行高压灭菌处理。 在超净台内打开过滤器架好,胶管一端接入滤泵再插入待除菌的液体中,出口端胶管深入到已消毒好的瓶子中。用泵过滤,过滤后要检查滤膜是否完好无损。
保存应用及安全性:
保存应用:新鲜细胞,请于收到后放入二氧化碳培养箱内静置2-3小时后再进行实验操作;如是冻存细胞,收到后可放入液氮或-80℃冰箱保存也可进行复苏操作。
安全性:所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护,所有废液及接触过此细胞的器皿需高压灭菌后方能丢弃。收到细胞后,在倒置镜下(是在4X物镜)观察整个细胞生长情况。
到货时间快,状态稳定,的售后服务,提供长期的技术咨询服务!我司提供复苏细胞,冻存细胞,耐药细胞,细胞染色等服务,提供细胞说明书,鉴定报告。
我司其他相关销售产品展示:
Cs-(021)-001347    NR8383细胞株/细胞,大鼠肺泡巨噬细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001348    NRK(大鼠肾细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001349    NRK-49F细胞株/细胞,大鼠肾成纤微细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001350    NRK-52E大鼠肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001351    NRK-52E细胞株/细胞,大鼠肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001352    NRK大鼠肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001353    NRK细胞株/细胞,大鼠肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001354    NRK细胞株/细胞,大鼠肾小管上皮细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001355    NRRL 2543[LSHTM BB325]细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001356    NS1细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001357    NS-1细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001358    NTERA-2细胞株/细胞,人恶性多发性畸胎瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001359    NUTU-19细胞株/细胞,大鼠癌细胞株/细胞株    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001360    NW38细胞株/细胞,人黑色素瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001361    OCM-1A细胞株/细胞,人低侵袭性脉络膜黑色素素瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001362    OCM-1细胞株/细胞,人眼脉络黑色素瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001363    OK(负鼠(opossum)肾细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001364    OKT3细胞株/细胞,总T淋巴细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001365    OK细胞株/细胞,负鼠肾细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001366    OS-732细胞株/细胞,骨肉瘤细胞株/细胞(瘤株)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001367    OS-RC-2(肾癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001368    OS-RC-2细胞株/细胞,人肾癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001369    OS-RC-2细胞株/细胞,肾癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001370    OVAC细胞株/细胞,人癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001371    Ovary细胞株/细胞,人癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001372    OVCaR-3细胞株/细胞,人癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001373    P19(畸胎癌细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001374    P19细胞株/细胞,畸胎癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001375    P19细胞株/细胞,小鼠畸胎瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001376    P3/NS1/1-Ag4-1细胞株/细胞,鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001377    P3/NSI/1-Ag-4[NS-1]小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001378    P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1](骨髓瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001379    P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]细胞株/细胞,骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001380    P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001381    P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001382    P388D1(淋巴瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001383    P388D1细胞株/细胞,淋巴瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001384    P388D1细胞株/细胞,小鼠淋巴样瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001385    P388细胞株/细胞,小鼠白血病细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001386    P3HR1细胞株/细胞,人EBV阳性B淋巴瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001387    P3-NS-1/1-Ag4.1细胞株/细胞,骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001388    P3X63Ag8(骨髓瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001389    P3X63Ag8.653(骨髓瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001390    P3X63Ag8.653细胞株/细胞,骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001391    P3X63-Ag8.653细胞株/细胞,鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001392    P3X63Ag8.653细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001393    P3-X63-Ag8.653细胞株/细胞,小鼠骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001394    P3X63Ag8细胞株/细胞,骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001395    P3-X63-Ag8细胞株/细胞,骨髓瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001396    P615细胞株/细胞,615小鼠状肺腺癌瘤株    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001397    P815(肥大细胞株/细胞瘤细胞株/细胞)    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001398    P815细胞株/细胞,肥大细胞株/细胞瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001399    P815细胞株/细胞,小鼠肥大细胞株/细胞癌细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶
Cs-(021)-001400    P815小鼠肥大细胞株/细胞瘤细胞株/细胞    ,规格:    >5×100000cells/瓶

 

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
beat365体育官网

beat365体育官网

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2441室

版权所有:beat365体育官网  备案号:沪ICP备16026504号-5  总访问量:493762  站点地图  技术支持:智慧城市网  管理登陆

XML 地图